Zwroty i reklamacje

ZWROTY , REKLAMACJE , POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1.SPRZEDAWCA zobowiązany jest dostarczenia KLIENTOWI PRODUKTU  zgodnego z zamówieniem oraz wolnego od wad. Jeżeli sprzedany PRODUKT ma wadę fizyczną lub prawną, to SPRZEDAWCA ponosi z tego tytułu odpowiedzialność względem KLIENTA  na podstawie  powszechnie obowiązującymi przepisów prawa, w szczególności zawartych w kodeksie cywilnym o rękojmi.

2.W przypadku niezgodności DOSTAWY ze złożonym ZAMÓWIENIEM mogą w szczególności wystąpić poniższe okoliczności:

    - niedostarczony (brak w DOSTAWIE) został zamawiany PRODUKT, KLIENT powinien powiadomić o tym DOSTAWCĘ,

    - dostarczony został niewłaściwy PRODUKT, KLIENT powinien powiadomić o tym DOSTAWCE i zwrócić PRODUKT, 

    - dostarczony został PRODUKT o złej jakości lub uszkodzony w transporcie, KLIENT powinien  powiadomić o tym DOSTAWCĘ i odmówić odbioru PRODUKTU lub żądać rekompensaty cenowej, 

    - dostarczony został PRODUKT z wadą fabryczną, KLIENT powinien powiadomić o tym DOSTAWCĘ i odmówić odbioru PRODUKTU lub żądać rekompensaty cenowe,

    - cena PRODUKTU jest niezgodna z ZAMÓWIENIEM,

    - przekroczona jest data ważności PRODUKTU. 

3.PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI DOSTAWY w 2 egzemplarzach wypełnia DOSTAWCA.  DOSTAWCA wpisuje do PROTOKOŁU NIEZGODNOŚĆ DOSTAWY  żądania KLIENTA.   KLIENT ma prawo żądać: wymiany PRODUKTU, obniżenia ceny lub zwrotu zapłaconej należności.  Protokół niezgodności winien  być podpisany przez DOSTAWCĘ i KLIENTA, jeden egzemplarz DOSTAWCA pozostawia KLIENTOWI.

4.SPRZEDAWCA zwraca KLIENTOWI należności za odesłany lub reklamowany PRODUKT niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI DOSTAWY lub reklamacji.

5.SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakość PRODUKTÓW, jeżeli jakość pogorszyła się po odebraniu przez KLIENTA zamówionych PRODUKTÓW z przyczyn leżących po stronie KLIENTA w szczególności dotyczy to produktów świeżych, nabiałowych, mrożonych, których jakość zależy od ciągłości utrzymywania warunków przechowywania tych produktów.

6.Procedury opisane w ust 2-5 mają charakter zalecenia i mają stanowić ułatwienie dla KLIENTA;  nie są zaś wobec KLIENTA żadnym wymogiem.  KLIENT może złożyć reklamację z pominięciem ww. procedur.

7.KLIENT może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę.

8.Reklamację KLIENT może złożyć w dowolnej formie, w szczególności pisemnie lub na adres SUŻYW lub pocztą elektroniczną na adres bok@e-suzyw.pl.

9.SUŻYW ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

10.KLIENT  będący KONSUMENTEM ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Zasadnicze informacje dotyczące tej kwestii  w tym zasady  dostępu do tych procedur opisane są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

KLIENT  będący KONSUMENTEM ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

KLIENT  będący KONSUMENTEM  może skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu//consumer.odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl