Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEGO MARKETU RODZINNEGO

E-SUZYW.PL

OBOWIĄZUJE OD 15-03-2020

WERSJA 1.04

 

§1

DEFINICJE

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA, SUŻYW: spółka FIRMA WIELOBRANŻOWA SUŻYW Sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej (34-200),  przy ul. Nad Skawą 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000044498, REGON 0070584529, NIP 552-10-03-110 kontakt BOK  bok@e-suzyw.pl, telefon 693692444.

KLIENT: podmiot który zamierza lub dokonał zakupów w E-SUZYW.PL jak również podmiot który zawarł lub zamierza zawrzeć z SUŻYW umowę o świadczenie na jego rzecz usług drogą elektroniczną.

KONSUMENT: konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna zawierająca z SUŻYW umowę w ramach platformy E-SUZYW.PL, której przedmiot nie jest związany  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

REGULAMIN: niniejszy regulamin.

E-SUZYW.PL : platforma internetowa znajdująca się pod adresem www.e-suzyw.pl należąca do SUŻYW, gdzie SUŻYW prowadzi sklep internetowy, służąca w szczególności do prezentacji produktów, składania oraz rejestracji zamówień; w ramach sklepu internetowego SUŻYW zawiera umowy sprzedaży PRODUKTU oraz świadczy  usługi elektroniczne opisane w REGULAMINIE.

KONTO: zbiór zasobów na platformie internetowej E-SUZYW.PL, w którym gromadzone są dane KLIENTA, który zarejestrowała się w E-SUZYW.PL. Zasoby te chronione są indywidualnym loginem oraz hasłem KLIENTA.

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ: umowa  z KLIENTEM zawarta w ramach zorganizowanej platformy internetowej E-SUZYW.PL (środek porozumiewania się na odległość), bez fizycznej obecności stron.

ZAMÓWIENIE: zamówienie złożone przez KLIENTA rozumiane jako oferta zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem platformy internetowej E-SUZYW.PL zawierające wybór PRODUKTU, wybór rodzaju PŁATNOŚCI oraz miejsca DOSTAWY lub ODBIORU OSOBISTEGO. Złożenie ZAMÓWIENIA oznacza także akceptację REGULAMINU. 

PRODUKT: prezentowany w formie graficznej przedmiot sprzedaży oferowany w E-SUZYW.PL, posiadający zdjęcie, opis oraz CENĘ.

CENA: oznacza cenę brutto (zawiera VAT) za PRODUKT, znajdującą się obok informacji o PRODUKCIE, wyrażoną w złotych polskich.

KOSZYK: element platformy internetowej E-SUZYW.PL, w którym widoczne są wybrane przez KLIENTA PRODUKTY do zakupu.

DOSTAWA: usługa kompletacji i dostarczenia KLIENTOWI zamówionych w E-SUZYW.PL PRODUKTÓW w miejsce zgodne z ZAMÓWIENIEM.

DOSTAWCA: osoba realizująca fizyczną dostarczenie KLIENTOWI zamówionych w E-SUZYW PRODUKTÓW. 

ODBIÓR OSOBISTY: usługa kompletacji i przekazania KLIENTOWI zamówionych w E-SUZYW.PL PRODUKTÓW, która  realizowana jest w DYSKONT SUŻYW pod adresem 34-210 Zembrzyce 663.

PŁATNOŚĆ: rodzaj dostępnej formy zapłaty za zamówione towary w E-SUZYW.PL.

BOK: biuro obsługi KLIENTA E-SUZYW.PL.

DNI ROBOCZE: są dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 

§ 2

USŁUGI ELEKTRONICZNE PROWADZENIE KONTA i  NEWSLETTER ŚWIADCZONE NA PLATFORMIE E-SUZYW.PL.

 

  1. Założenie KONTA następuje poprzez wypełnienie przez KLIENTA na stronie E-SUZYW.PL formularza rejestracji.   W formularzu KLIENT zobowiązany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę, adres poczty elektronicznej.
  2. W chwili założenia KONTA zawierana jest pomiędzy USŁUGODAWCĄ a KLIENTEM umowa na czas nieokreślony, na podstawie której USŁUGODAWCA nieodpłatnie prowadzi KONTO, na którym KLIENT może sprawdzać status złożonego  przez siebie zamówienia oraz dokonywać jego modyfikacji oraz przeglądać  historię złożonych przez siebie zamówień.
  3. KLIENT może w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, rozwiązać umowę o prowadzenie KONTA (zrezygnować z KONTA) bądź to poprzez usunięcie KONTA z wykorzystaniem strony  E-SUZYW.PL bądź poprzez  wysłanie stosownego żądania do USŁUGODAWCY, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@e-suzyw.pl lub pocztą na adres SUŻYW : 34-200 Sucha  Beskidzka  ul. Nad Skawą 4. Skutkiem każdej z powyższych czynności będzie niezwłoczne usunięcie konta i rozwiązanie umowy o prowadzenie KONTA. 
  4. Usługa Elektroniczna NEWSLETTER polega na przesyłaniu przez SUŻYW na podany przez KLIENTA adres poczty elektronicznej zamówionych przez niego wiadomości mailowych zawierających informacje o aktualnych promocjach i nowych PRODUKTACH.
  5. Zawarcie umowy NEWSLETTER następuje w ten sposób, że KLIENT na stronie E-SUZYW.PL podaje swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera oraz zaznacza i akceptuje opcję zapisania się na NEWSLETTER.   W ten sposób zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony, na podstawie której USŁUGODAWCA  nieodpłatnie świadczy usługę NEWSLETTER.
  6. KLIENT może w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, rozwiązać umowę NEWSLETTER (zrezygnować z otrzymywania  NEWSLETTER)  poprzez  wysłanie stosownego żądania do USŁUGODAWCY, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@e-suzyw.pl lub pocztą na adres SUŻYW: 34-200 Sucha  Beskidzka  ul. Nad Skawą 4. Skutkiem tej czynności będzie niezwłoczne zaprzestanie wysyłania KLIETNOWI  NEWSLETTER i rozwiązanie umowy NEWSLETTER. 
  7. By korzystać usługi PROWADZENIE KONTA wymagane są: komputer PC, smartfon lub tablet z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Explorer, Micrososft Edge, Safari, włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript, minimalna rozdzielczość ekranu: minimum 1280x720.
  8. By korzystać usługi NEWSLETTER wymagane są: komputer PC, smartfon lub tablet z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Explorer, Micrososft Edge, Safari,  włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript, minimalna rozdzielczość ekranu: minimum 1280x720, dostęp do poczty elektronicznej (aktywne konto).
  9. Przy korzystaniu z usług opisanych w niniejszym paragrafie Klient zobowiązany jest podawać informacje prawdziwe. Zakazane jest dostarczanie przez KLIENTA treści o charakterze bezprawnym. KLIENTOWI zabrania się  dostarczania  treści godzących w dobre obyczaje, naruszających dobra osobiste lub majątkowe innych osób.
  10. Naruszenie przez KLIENTA obowiązków opisanych w ust. 9 może skutkować rozwiązaniem umowy o prowadzenie KONTA i/lub NEWSLETTER.
  11. Tryb składania reklamacji opisany jest w paragrafie 7.

 

§ 3

ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ

  1. By złożyć ZAMÓWIENIE w sklepie www.e-suzyw.pl wymagane są: komputer PC, smartfon lub tablet z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Explorer, Microsoft Edge, Safari, włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript, minimalna rozdzielczość ekranu: minimum 1280x720, dostęp do poczty elektronicznej (aktywne konto), aktywny numer telefonu.
  2. ZAMÓWIENIE może być złożone przez KLIENTA będącego osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną oraz inną jednostkę organizacyjną posiadającą  zdolność prawną.
  3. KLIENT składa ZAMÓWIENIE przez platformę internetową pod adresem www.e-suzyw.pl. KLIENT wybiera PRODUKT oraz dodaje go do "KOSZYKA". Następnie KLIENT wyboru pomiędzy DOSTAWĄ pod wskazany adres bądź lub ODBIOREM OSOBISTYM z podaniem daty DOSTAWY lub ODBIORU OSOBISTEGO oraz okna czasowego. KLIENT ma do wyboru i akceptuje jedną z form PŁATNOŚCI: przelew ONLINE, karty płatnicze VISA, VISA ELEKTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO, gotówka przy odbiorze PRODUKTÓW. Całkowita kwota należna do zapłaty przez KLIENTA obejmuje cenę PRODUKTU oraz, o ile przy danej wartości zakupów ma to zastosowanie, koszt DOSTAWY. ODBIÓR OSOBISTY możliwa jest płatność gotówką.
  4. ZAMÓWIENIE złożone na platformie E-SUZYW.PL realizowane jest  wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w obszarze objętymi kodami pocztowymi:  34-106, 34-143, 34-145, 34-146, 34-200, 34-205, 34-206, 34-210, 34-211, 34-212, 34-220, 34-221, 34-222, 34-223, 34-231, 34-232, 34-233, 34-234, 34-235, 34-235, 34-236, 34-240, 34-242 co oznacza, że DOSTAWA możliwa jest wyłącznie na obszarze objętymi kodami pocztowymi opisanymi w zdaniu poprzedzającym.
  5. KLIENT może złożyć ZAMÓWIENIE przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Czas realizacji ZAMÓWIENIA liczony jest od momentu uzyskania przez SPRZEDAWCĘ pozytywnej autoryzacji PŁATNOŚCI.
  6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności ON LINE jest BLUE MEDIA S.A.
  7. Złożenie ZAMÓWIENIA przez KLIENTA  opisane w ust. 3 stanowi złożenie SPRZEDAWCY przez KLIENTA  oferty zawarcia umowy sprzedaży PRODUKTU, będącego przedmiotem ZAMÓWIENIA.
  8. ZAMÓWIENIE złożone poza godzinami pracy BOK będzie rozpatrywane w następny dzień pracy BOK. Dni i godzimy pracy BOK są publikowane na stronie www.e-suzyw.pl
  9. Po złożeniu Zamówienia i po otrzymaniu przez SPRZEDAWCĘ całkowitej kwoty należnej do zapłaty opisanej w ust. 3, SPRZEDAWCA niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu pracy BOK potwierdza KLIENTOWI  (w formie  wiadomości  wysłanej na podany w trakcie składania ZAMÓWIENIA  adres poczty elektronicznej) otrzymanie ZAMÓWIENIA  oraz przyjęcie ZAMÓWIENIA  do realizacji. Powyższa wiadomość  zawiera między innymi oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji jak również potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Umowa sprzedaży między KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ zostaje zawarta w chwili otrzymania przez KLIENTA opisanej wyżej  wiadomości.
  10. Składając ZAMÓWIENIA KLIENT oświadcza, że zapoznał się z REGULAMINEM E-SUZYW.PL i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez KLIENTA postanowień REGULAMINU SPRZEDAWCA jest uprawniony do podjęcia czynności przewidzianych przepisami prawa.
  11. Otrzymanie ZAMÓWIENIA BOK potwierdza KLIENTOWI drogą emailową; powyższe ma znaczenie jedynie informacyjne dla KLIENTA, że SPRZEDAWCA otrzymał ZAMÓWIENIE; powyższe nie stanowi jeszcze zawarcia umowy sprzedaży, co następuje dopiero w trybie opisanym w ust. 9.
  12. W przypadku czasowej niedostępności PRODUKTU z przyczyn niezawinionych przez SPRZEDAWCĘ KLIENT informowany jest drogą emailową o tym fakcie. KLIENT może wówczas podjąć decyzję o częściowej realizacji ZAMÓWIENIA, wydłużonym czasie oczekiwania, bądź o anulowaniu ZAMÓWIENIA. W razie braku podjęcia decyzji przez KLIENTA, SPRZEDAWCA odmawia przyjęcia ZAMÓWIENIA do realizacji i zwraca KLIENTOWI wpłacone przez niego środki, co jest równoznaczne z nie zawarciem umowy sprzedaży.
  13. CENA podawana przy każdym towarze w chwili składania ZAMÓWIENIA przez KLIENTA jest wiążąca dla SPRZEDAWCY i dla KLIENTA.
  14. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany CEN znajdujących w ofercie E-SUZYW.PL bez uprzedniego informowania oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
  15. SPRZEDAWCA informuje KLIENTA, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od 01-01-2020 SPRZEDAWCA może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT, jeżeli przy składaniu ZAMÓWIENIA KLIENT poda swój numer NIP. Przez złożenia ZAMÓWIENIA KLIENT akceptuje wystawienie faktury w formie elektronicznej oraz KLIENT upoważnia SPRZEDAWCĘ do wystawienia faktury VAT bez podpisu KLIENTA.

 

§ 4

DOSTAWA 

  1. Odebrać  DOSTAWĘ  lub dokonać  ODBIORU OSOBISTEGO może wyłącznie osoba pełnoletnia.
  2. Jeżeli ZAMÓWIENIE wpłynęło do godziny 20:00, to DOSTAWA jest możliwa następnego DNIA ROBOCZEGO w godzinach od 7:00 do 19:00 (okna czasowe DOSTAW w DNI ROBOCZE: od 7:00 do 10:00, od 10:00 do 13:00, od 13:00 do 16:00, oraz od 16:00 do 19:00) oraz dnia będącego sobotą (jeżeli nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy) od 7:00 do 17:00 (okna czasowe DOSTAW od 7:00 do 10:00, od 10:00 do 13:00 oraz od 13:00 do 17:00).
  3. ODBIÓR OSOBISTY realizowany  jest  w

        - DNI ROBOCZE od godziny 7:00 do 20:00;

        - sobota (jeżeli nie jest dniem wolnym od pracy) od 7:00 do 17:00

  4. Z uwagi na fakt, że Sprzedawca dokonuje DOSTAW własnym transportem, jeżeli na dany dzień liczba DOSTAW przekracza możliwości SPRZEDAWCY (ograniczona ilość samochodów i kierowców, SPRZEDAWCA zaproponuje emailowo KLIENTOWI najbliższe wolne okno czasowe DOSTAWY. W przypadku braku akceptacji przez KLIENTA proponowanego okna czasowego DOSTAWY, SPRZEDAWCA odmawia przyjęcia ZAMÓWIENIA do realizacji i zwraca środku pieniężne KLIENTOWI. Jeżeli KLIENT nie określi w zamówieniu okna czasowego, SPRZEDAWCA wybierze najbliższe wolne okno czasowe DOSTAWY.
  5. Jeżeli została zrealizowana DOSTAWA lub ODBIÓR OSOBISTY częściowy, SPRZEDAWCA niezwłocznie zwraca nadpłacone środki pieniężne KLIENTOWI.
  6. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu PŁATNOŚCI przy użyciu takiego samego sposobu PŁATNOŚCI jakiego użył KLIENT, chyba że KLIENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. SPRZEDAWCA zobowiązuje się dostarczyć KLIENTOWI PRODUKT  pełnowartościowy bez wad zgodnie ze specyfikacją złożonego ZAMÓWIENIA.
  8. W przypadku DOSTAW niezrealizowanych z winy KLIENTA, a w szczególności nieuzasadnionej odmowy odbioru PRODUKTU, podania błędnego adresu, nieobecności KLIENTA pod adresem DOSTAWY, SPRZEDAWCA zastrzega sobie o ile będą po temu podstawy prawne, dochodzenie od KLIENTA odszkodowania  za poniesioną stratę.
  9. DOSTAWA realizowana jest środkami transportu SPRZEDAWCY, przystosowanymi do przewożenia PRODUKTÓW będących w ofercie E- SUZYW.PL.
  10. W przypadku niezrealizowania DOSTAWY lub ODBIORU OSOBISTEGO z winy KLIENTA, SPRZEDAWCA zastrzega sobie o ile będą po temu podstawy prawne dochodzenie od KLIENTA odszkodowania za poniesioną stratę.
  11. Jeżeli DOSTAWA lub ODBIÓR OSOBISTY nie został zrealizowany z winy KLIENTA, na wniosek KLIENTA SPRZEDAWCA może ponowić DOSTAWĘ LUB ODBIÓR OSOBISTY za opłatą 10 zł niezależnie od wartości zamówienia. 

 

§ 5

KOSZTY DOSTAWY i ODBIORU OSOBISTEGO

  1. Przy wartości PRODUKTÓW od 0,01zł do 99,99zł - koszt DOSTAWY to 20zł brutto,
  2. Przy wartości PRODUKTÓW od 100,00zł. do 199,99zł - koszt DOSTAWY to 10zł brutto,
  3. Przy wartości PRODUKTÓW od 200,00zł. brutto - dostawa gratisowa (koszt DOSTAWY to0 zł brutto),
  4. ODBIÓR OSOBISTY – kompletacja gratisowa (koszt 0zł brutto).

 

§ 6

PŁATNOŚCI

1.Na platformie E-SUZYW.COM.PL dostępne są wyłącznie następujące formy PŁATNOŚCI:  

  - przelew ON LINE,

  - płatność kartą płatniczą: VISA, VISA ELEKTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO,

  - gotówką przy odbiorze PRODUKTÓW,

2.PŁATNOŚCI dokonywane są przez KLIENTA przy składaniu  ZAMÓWIENIA, przed zawarciem umowy sprzedaży lub w trakcie odbioru PRODUKTÓW,

3.W trakcie DOSTAWY mogą być przyjmowane płatności gotówkowe.

4.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków pieniężnych (częściowa realizacja zamówienia, rozbieżności w DOSTAWIE) SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu PŁATNOŚCI przy użyciu takiego samego sposobu PŁATNOŚCI jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest BLUE MEDIA S.A.

6. ODBIÓR OSOBISTY - możliwa płatność gotówką.

 

§ 7

ZWROTY , REKLAMACJE , POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1.SPRZEDAWCA zobowiązany jest dostarczenia KLIENTOWI PRODUKTU  zgodnego z zamówieniem oraz wolnego od wad. Jeżeli sprzedany PRODUKT ma wadę fizyczną lub prawną, to SPRZEDAWCA ponosi z tego tytułu odpowiedzialność względem KLIENTA  na podstawie  powszechnie obowiązującymi przepisów prawa, w szczególności zawartych w kodeksie cywilnym o rękojmi.

2.W przypadku niezgodności DOSTAWY ze złożonym ZAMÓWIENIEM mogą w szczególności wystąpić poniższe okoliczności:

    - niedostarczony (brak w DOSTAWIE) został zamawiany PRODUKT, KLIENT powinien powiadomić o tym DOSTAWCĘ,

    - dostarczony został niewłaściwy PRODUKT, KLIENT powinien powiadomić o tym DOSTAWCE i zwrócić PRODUKT, 

    - dostarczony został PRODUKT o złej jakości lub uszkodzony w transporcie, KLIENT powinien  powiadomić o tym DOSTAWCĘ i odmówić odbioru PRODUKTU lub żądać rekompensaty cenowej, 

    - dostarczony został PRODUKT z wadą fabryczną, KLIENT powinien powiadomić o tym DOSTAWCĘ i odmówić odbioru PRODUKTU lub żądać rekompensaty cenowe,

    - cena PRODUKTU jest niezgodna z ZAMÓWIENIEM,

    - przekroczona jest data ważności PRODUKTU. 

3.PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI DOSTAWY w 2 egzemplarzach wypełnia DOSTAWCA.  DOSTAWCA wpisuje do PROTOKOŁU NIEZGODNOŚĆ DOSTAWY  żądania KLIENTA.   KLIENT ma prawo żądać: wymiany PRODUKTU, obniżenia ceny lub zwrotu zapłaconej należności.  Protokół niezgodności winien  być podpisany przez DOSTAWCĘ i KLIENTA, jeden egzemplarz DOSTAWCA pozostawia KLIENTOWI.

4.SPRZEDAWCA zwraca KLIENTOWI należności za odesłany lub reklamowany PRODUKT niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI DOSTAWY lub reklamacji.

5.SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakość PRODUKTÓW, jeżeli jakość pogorszyła się po odebraniu przez KLIENTA zamówionych PRODUKTÓW z przyczyn leżących po stronie KLIENTA w szczególności dotyczy to produktów świeżych, nabiałowych, mrożonych, których jakość zależy od ciągłości utrzymywania warunków przechowywania tych produktów.

6.Procedury opisane w ust 2-5 mają charakter zalecenia i mają stanowić ułatwienie dla KLIENTA;  nie są zaś wobec KLIENTA żadnym wymogiem.  KLIENT może złożyć reklamację z pominięciem ww. procedur.

7.KLIENT może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę.

8.Reklamację KLIENT może złożyć w dowolnej formie, w szczególności pisemnie lub na adres SUŻYW lub pocztą elektroniczną na adres bok@e-suzyw.pl.

9.SUŻYW ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

10.KLIENT  będący KONSUMENTEM ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Zasadnicze informacje dotyczące tej kwestii  w tym zasady  dostępu do tych procedur opisane są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

KLIENT  będący KONSUMENTEM ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

KLIENT  będący KONSUMENTEM  może skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu//consumer.odr/.

  

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.KONSUMENT zgodnie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014 roku poz. 827 z późniejszymi zmianami) który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.  

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  2. b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Konsument może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy wskazany jako załącznik nr 1 do niniejszego REGULAMINU, jednak nie jest to obowiązkowe.

2.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach KONSUMENTA, między innymi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest PRODUKT:

  1. a) ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego),
  2. b) dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.  

3.W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENT zobowiązany jest zwrócić podlegający zwrotowi PRODUKT w stanie nie zmienionym. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie na adres  SPRZEDAWCY ale nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez SPRZEDAWCĘ zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

4.SPRZEDAWCA niezwłocznie ale nie później niż 14 dni od otrzymania zawiadomienia od KONSUMENTA o odstąpieniu od umowy zwróci KONSUMENTOWI dokonaną PŁATNOŚĆ za zwrócony PRODUKT oraz koszty dostarczenia zwracanego PRODUKTU odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez SPRZEDAWCĘ.

5.SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem PŁATNOŚCI, o których mowa w poprzednim punkcie, do chwili dokonania przez KONSUMENTA zwrotu PRODUKTU, którego odstąpienie od umowy dotyczy lub potwierdzenia przez KONSUMENTA, że PRODUKT odesłał.

6.Zwrot PŁATNOŚCI  zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty jakiego użył KONSUMENT.

7.KONSUMENT ponosi bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU. Jeśli PRODUKT ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą w zwykłym trybie KONSUMENT będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty takiego zwrotu PRODUKTU. Informacja o przewidywanej wysokości tych kosztów zostanie podana przez SPRZEDAWCĘ w opisie PRODUKTU.

8.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI nie będącemu KONSUMENTEM. 

 

§ 9

DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych KLIENTA podanych przy korzystaniu ze sklepu internetowego E-SUZYW.PL jest FIRMA WIELOBRANŻOWA SUŻYW Sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej (34-200), przy ul. Nad Skawą 4.
  2. KLIENT dokonując rejestracji KONTA lub składając ZAMÓWIENIE w E-SUZYW.PL wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez SPRZEDAWCĘ danych osobowych zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyłącznie w celach realizacji oraz rozliczania umowy sprzedaży oraz realizacji umowy KONTA.

Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne; brak podania wymaganych danych spowoduje brak możliwości skorzystania z usług sklepu internetowego.

3.KLIENT może wyrazić zgodę na otrzymywanie od SPRZEDAWCY informacji o charakterze marketingowym oraz handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4.Dane KLIENTA będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, nie krócej niż to wynika z przepisów prawa podatkowego od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej UMOWY SPRZEDAŻY, której dane dotyczą.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Dane osobowe KLIENTA mogą zostać udostępnione podmiotom pośredniczącym w PŁATNOŚCI.

5.KLIENTOWI przysługuje prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.

KLIENT ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swą  szczególną sytuacją.

6.Na platformie E-SUZYW.PL mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych (szczególnie producentów). Strony te działają niezależnie od platformy E-SUZYW.PL i nie są nadzorowane przez SPRZEDAWCĘ. Strony te zawierają własne polityki dotyczące danych osobowych oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.   

7.KLIENT ma prawo od wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

   

§ 10

POLITYKA COOKIES

1.Platforma E-SUZYW.PL nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w  urządzeniach  końcowych KLIENTA (komputer PC, smartfon, tablet) i  przeznaczone są do korzystania  z  platformy E-SUZYW.PL. Cookies zawierają nazwę strony z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

  1. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator E-SUZYW.PL F.W.SUŻYW Sp. z o.o. 34-200 Sucha Beskidzka, ul.Nad Skawą 4.  
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   - dostosowania zawartości stron internetowych platformy E-SUZYW.PL do preferencji KLIENTA oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają poznać urządzenie końcowe KLIENTA i odpowiednio wyświetlić stronę  internetową do jego indywidualnych potrzeb.

   - tworzeniu anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób KLIENT korzysta z platformy E-SUZYW.PL co umożliwia ulepszenie ich struktury, zwartości i utrzymania sesji.

5.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) domyślenie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym KLIENTA. KLIENCI mogą dokonywać w każdym czasie zmian ustawień plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym KLIENTA. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

6.SPRZEDAWCA informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach platformy E-SUZYW.PL.

7.Pliki cookies zamieszczone w urządzeniach końcowych KLIENTA wykorzystywane mogą być również przez współpracujących w operatorem platformy E-SUZYW.PL partnerami (producentami, reklamodawcami).

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian REGULAMINU w szczególności wynikających ze zmiany prawa, wprowadzanych zmian PŁATNOŚCI i DOSTAW. O każdej zmianie SPRZEDAWCA poinformuje KLIENTA z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2.KLIENT korzystając z platformy E-SUZYW.PL ma obowiązek podawania prawdziwych danych. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi, jeżeli zostało to spowodowane podaniem przez KLIENTA nieprawdziwych danych.

3.E-SUZYW.PL nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości na wskazany przez KLIENTA adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maila przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez KLIENTA lub blokowaniem przez administratora serwerów pocztowych lub inną awarię.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM mają zastosowanie przepisy prawa polskiego , w tym  kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach KONSUMENTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 do REGULAMINU INTERNETOWEGO MARKETU RODZINNEGO  E-SUZYW.PL

 Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

DO:

FIRMA WIELOBRANŻOWA SUŻYW Sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej (34-200),  przy ul. Nad Skawą 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000044498, REGON 0070584529, NIP 552-10-03-110 kontakt BOK  bok@e-suzyw.pl, telefon 693692444

 

Ja niżej podpisany  niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:  

OZNACZENIE ZAMÓWIENIA ……………………………..

PRODUKT/ oznaczenie rzeczy ………………………….

CENA PRODUKTU …………………………………….

DATA ODBIORU PRODUKTU …………………….

 

Dane konsumenta:

Imię i nazwisko  ………………………………

Adres ……………………………………………..

telefon ……………………………………….

e-mail ………………………………………

data ………………………………………

podpis konsumenta  …………………………………….(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl